محیط زیست

حفظ محیط زیست یکی از اصول اساسی است که متاسفانه در کشور کمتر مورد توجه قرار می گیرد. آلودگی هوا، بحران آب و خشکسالی از جمله معضلات زیست محیطی است که آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی بایستی نسبت به آن حساس باشند. براین اساس هلدینگ داتیس برآن است تا محیط زیست را محور برنامه های خود قرار دهد. این حساسیت نه تنها شامل فعالیت های تولیدی و تجاری می شود بلکه جزء مسئولیت های اجتماعی هلدینگ داتیس به شمار می آید. از جمله برنامه های موردنظر هلدینگ، درخت کاری در مناطق هدف و جمع آوری زباله از مراکز تفریحی و توریستی است.

به طور کلی اولویت های زیست محیطی هلدینگ داتیس عبارتند از:

Ø      محور قراردادن محیط زیست در فعالیت های خدماتی و تولیدی هلدینگ

Ø      به حداقل رسانی مضرات زیست محیطی در فعالیت های هلدینگ

Ø      عرضه و تولید محصولات کاهنده آلایندگی هوا توسط هلدینگ

Ø      توسعه فعالیت های اجتماعی در زمینه تقویت محیط زیست

Ø      کمک به ایجاد گفتمان در زمینه حمایت محیط زیست