کارآفرینی


برای کارآفرین شدن باید انتظار هر سختی و مشکلی را داشت. به‌خصوص اگر بخواهید، در ایران کارآفرین شوید، این سختی‌ها دو چندان می‌شوند. " تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تأمین منافع ملی" تحقق نمی پذیرد مگر با ترویج هم افزایی و تجمیع توان فنی، مالی، مدیریتی، اقتصادی و دانش بخش خصوصی و کار آفرینان کشور. هلدینگ داتیس به عنوان هلدینگ مادر است که چندین هلدینگ تخصصی در زیر مجموعه آن تعریف شده اند. لازمه استحکام، انسجام، همگرایی، ثبات، پایداری و ماندگاری نهاد مدنی بنام هلدینگ داتیس، وجود نهاد اقتصادی قدرتمند و اثرگذار در عرصه اقتصاد ملی است. لذا الزامات و ضرورت های زیر تأسیس هلدینگ داتیس را در مرحله گزار اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی و یا شبه دولتی به اقتصاد خصوصی اجتناب ناپذیر می نماید:

1- توانمند سازی و توسعه کمی و کیفی بخش های مختلف هلدینگ از طریق هم افزایی و تجمیع سرمایه و امکانات مالی و اقتصادی فنی، مدیریتی، نیروی انسانی و دانش آن ها.

2- بزرگ شدن سایز بخش خصوصی در اقتصاد ملی با تکیه بر ظرفیت های خود بخش خصوصی تا جایی که قابلیت ارض اندام در برابر اقتصاد دولتی و شبه دولتی را پیدا کرده و مقدمات کوچک سازی دولت را فراهم آورد.

3- هدایت سرمایه های ملی، خصوصی و مردمی به سمت سازندگی و تولید و توسعه اقتصادی کشور.

4- استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در جهت اهداف توسعه اقتصادی کشور.

5- تقویت بنیه اقتصادی سایر کارآفرینان و بنگاه های بخش خصوصی.