ارتباط با دانشگاه
رویکرد هلدینگ داتیس توسعه یک کسب و کار حرفه ای مبتنی بر دانش روز است. تعامل با نخبگان علمی و دانشگاهی به منظور نیل به بلوغ کاری و اتخاذ استراتژی های مناسب سرلوحه این مجموعه می باشد. به بیان دیگر یکی از رویکردهای اصلی هلدینگ داتیس، ارتباط مستمر و موثر با دانشگاه ها و محیط های آکادمیک است تا بتواند با استفاده از ظرفیت های علمی موجود در کشور، مسیر موفقیت خود را ترسیم کند. این تعامل دو جانبه از یک طرف معطوف به تقویت بخش تحقیق و توسعه این مجموعه می شود و از طرف دیگر بستر حمایت از طرح های علمی_صنعتی را فراهم می کند