استراتژی هلدینگ داتیس

هلدینگ داتیس بر مبنای وقف امکانات و ظرفیت ها به منظور ارائه بهترین خدمات پایه ریزی شده است. هلدینگ داتیس به خوبی می داند که اساس کار استراتژی همیشه یکسان است: کشف عوامل حیاتی در یک موقعیت و طراحی راهی برای هماهنگی و تمرکز اقدامات، به نحوی که به آن عوامل پرداخته شود. تشخیص این مجموعه برای تدوین استراتژی به خصوص در شرایط فعلی کشور این بوده است که روحیه قوی و عزم راسخ کلیه کارکنان برای ارایه سرویس ها و محصولاتی که توسط این مجموعه ارائه می گردد ضروری است. سیاست راهنمای این شرکت برای هسته استراتژیک هلدینگ، جذب نیروهای کارآمد و متخصص است .مجموعه داتیس با پیش بینی نقاط محوری و تمرکز بر اهداف کلی شرکت همواره سعی در رفع ابهام در خصوص کسب جایگاهی قوی و خلق گزینه هایی جدید دارد.از آنجایی که این شرکت سعی در نظم دهی در بی نظمی کنونی بازار داشته است؛ برنامه ای دقیق مبتنی بر مزیت رقابتی در کسب و کار تدوین گردیده است تا بتواند برای کشور عزیزمان ایران خلق ارزش نماید. مجموعه داتیس اعتقاد دارد، روابط تجاری این گروه با شرق و غرب کمک شایانی به تقویت و هدفمندی دیپلماسی کشور خواهد کرد.